Thực hiện

  1. Cá diêu hồng chưng tương chấm kèo rau: https://cookpad.com/vn/cong-thuc/6134996-ca-dieu-h%E1%BB%93ng-ch%C6%B0ng-t%C6%B0%C6%A1ng?invite_token=RurGkATwqEHC8Yip9e5suQPe&shared_at=1608089105
  2. Canh khoai mỡ nấu tôm: https://cookpad.com/vn/cong-thuc/5859849-canh-khoai-m%E1%BB%A1-n%E1%BA%A5u-tom?invite_token=TTBME3F218oWRoYrUFSiMW8X&shared_at=1608089156
  3. Khô cá đù một nắng chiên giòn và dưa món
  4. Mời cả nhà dùng cơm